Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.autodaliuparduotuve.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Pirkimo-Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB "SANRINA" (toliau - "PARDAVĖJAS") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje 
www.autodaliuparduotuve.lt
1.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis
Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) bei Civilinio kodekso nuostatomis.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes 
www.autodaliuparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Pirkti", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna PARDAVĖJO patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes. 
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma 
www.autodaliuparduotuve.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO teisės 
3.1. PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes 
www.autodaliuparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su 
www.autodaliuparduotuve.lt  internetine parduotuve, pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Jei PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI. 

4. PIRKĖJO įsipareigojimai
4.1. PIRKĖJAS privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. PIRKĖJAS privalo padengti išlaidas, susijusias su grąžinamos prekės transportavimu, jeigu prekė grąžinama ne dėl PARDAVĖJO kaltės: prekės pakuotė nepažeista, prekė savo savybėmis atitinka nurodytą 
www.autodaliuparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje.
4.3. PIRKĖJAS įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei PIRKĖJAS praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai PARDAVĖJĄ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.5. PIRKĖJAS, naudodamasis 
www.autodaliuparduotuve.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO teisės
5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti PIRKĖJO registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, PARDAVĖJAS gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę PIRKĖJUI.
5.3. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI anuliuoti jo užsakymą, jeigu PIRKĖJAS, pasirinkęs jam priimtiną apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. PARDAVĖJO įsipareigojimai 
6.1. PARDAVĖJAS įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti PIRKĖJUI galimybę naudotis internetinės parduotuvės 
www.autodaliuparduotuve.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.3. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 
www.autodaliuparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje nurodytą pristatymo dienų skaičių nuo apmokėjimo už prekes dienos. 
6.4. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę.
PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis. 
7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas PARDAVĖJO bendrai su „MONTONIO“ teikiamais atsiskaitymo būdais, tiesioginiu bankiniu pinigų pervedimu į PARDAVĖJO sąskaitą arba išskirtinais atvejais PARDAVĖJO prekybos taškuose. 

8. PIRKĖJAS

8.1. Pirkėjas užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti PARDAVĖJO įgalioto atstovo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes PARDAVĖJO prekybos taškuose.
8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.
8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.
8.5. Elektroninėje parduotuvėje prekių pristatymo kaina kiekvienam prekių krepšeliui apskaičiuojama individualiai ir galutinė prekių pristatymo kaina yra pateikiama prieš užbaigiant užsakymą ir prieš atliekant mokėjimą.

8.6. Pretenzijas dėl asortimento neatitikimo (pvz., trūkstamų dalių, sumaišytų detalių, spalvų ar atspalvių neatitikimo) vartotojas gali pareikšti vadovaudamasis ne tik bendrosiomis Civilinio kodekso nuostatomis, bet ir Civilinio kodekso 6.331-6.632 straipsniuose nustatyta tvarka, per protingą terminą. Tuo tarpu vartotojas pretenziją dėl prekės kokybės, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.335, 6.338, 6.363 straipsnių nuostatomis, gali pareikšti per 2 metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos (įstatyminė garantija), jeigu pardavėjas neįtvirtinta ilgesnio garantijos termino (komercinė garantija).

8.7. Užsakytas prekes iš prekybos taškų būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo www.autodaliuparduotuve.lt patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis
Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
9.2. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.2.2. prekė turi būti PIRKĖJO nesugadinta;
9.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Šiuo atveju taikoma ne prekių grąžinimo bet garantijos taisyklės);
9.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo PIRKĖJO gauta;
9.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
9.3.
Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

9.3.1. Vartotojas grąžina prekes prekiautojui išsiųsdamas jas atgal per 14 dienų, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai vartotojas pranešė prekiautojui apie savo sprendimą atsisakyti sutarties.
9.4. Mes galime paimti grąžinamą prekę iš nurodytos vietos. Šiuo atveju PIRKĖJAS turi užtikrinti prekių grąžinimą suderintu su kurjeriu laiku. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
9.5. Pinigai už grąžintą kokybišką prekę grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie pageidavimą grąžinti raštiško pateikimo su sąlyga, kad prekė grąžinta pardavėjui.

9.6. Vartotojui atsisakius sandorio, Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

9.7. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.3643 straipsnio 4 dalimi, vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės): 1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita; 2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas

10. Atsakomybė
10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
10.3. PIRKĖJAS atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei 
www.autodaliuparduotuve.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis PIRKĖJO prisijungimo duomenimis, PARDAVĖJAS šį asmenį laiko PIRKĖJU.
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Garantijos
12.1. Visos www.autodaliuparduotuve.lt parduodamos prekės yra naujos, nenaudotos. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento.

12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninės parduotuvės esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo atvaizdavimo prietaisų ypatybių.

12.3. Pardavėjas tam tikroms prekių grupėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios sąlygas ir terminus nustato prekių gamintojai arba tiekėjai.

12.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių grupėms daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja dviejų metų garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

12.5. Iškilus klausimui dėl prekės garantijos, prekės siunčiamos gamintojui, kad šis nustatytų ar tikrai ta detalė brokuota ar ji tokia tapo po netinkamo montavimo ar eksploatavimo.

12.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12.7 Prekėms, montuotoms ne autorizuotuose servisuose, garantija nesuteikiama.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

„Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei

vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5

262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS

platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.